日志分析

LogHao日志分析 > LogHao1.0 日志最好化标准1.0

LogHao1.0 日志最好化标准1.0


Baiduspider蜘蛛=220.181.108权重首页+123.125.71低权重+123.125.68沙盒+220.181.68沙盒+220.181.7预备抓取+123.125.66预备抓取+121.14.89新站考察+203.208.60网站异常+210.72.225巡逻


123.125.68沙盒=404页面;

220.181.68沙盒=404页面;

123.125.71低权重=低质量内容;

220.181.108权重首页=高质量内容;


.html>.htm>.shtml>.php>.asp>.jpg>.gif>.png>.css>.js;

200>304>301>302>404>500;


220.181.108权重首页>123.125.71低权重>220.181.7预备抓取>123.125.68沙盒+220.181.68沙盒LogHao1.0待完善.......